A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

ABO

ABO (automatizovaný bankovní systém) je systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu.

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to:

1. administrativní kapacita, tj,. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU,

2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů a

3. zásobník projekt

Adicionalita

Pod pojmem adicionalita se míní jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat (proto se někdy označuje jako pr

Akcie – (Share)

Je podíl na kmenovém jmění obchodní  společnosti. Ottův slovník - Akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti.

Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace

Akcie je cenný papír vydávaný ak

Akcie na jméno

Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.

Akcie na majitele

Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám.

Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.

Akcionář majoritní

Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.

Akcionář minoritní

Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.

Akciový fond

Investuje do akcií. Je nejrizikovější, v krátkých obdobích může docházet k výrazným poklesům a výkyvům. V dlouhém období je zpravidla nejvýnosnější ze všech fondů. Doporučená minimální doba investice je 5 a více let. Dlouhodobý průměrný výnos akciových fondů se obvykle pohybuje okolo 9 %.

Akreditiv

Akreditiv (anglicky Letter of Credit) je dokument, který se používá jako forma platby. Často se používá i termín dokumentární akreditiv.

Akreditiv je vlastně příkaz bance, aby po splnění určitých podmínek (např. předložení určitých dokladů, předání věci, apod.) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala s

Aktiva

Aktiva - základní pojem v účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů.
rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na

  1. dlouhodobá (fixní) aktiva (majetek)
  2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek)
  3. ostatní aktiva

Dlouhodobá akt

Analýza projektu

Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů. Projekt může být analyzován z několika hledisek:

Analýza nákladů a přínosů - koncepční rámec aplikovaný na jakékoli kvantitativní posouzení veřejného nebo soukromého projektu s cílem stanovit, zda vůbec, případně v jakém rozsahu, stojí projekt z veře

AOS

Automatizovaný Obchodní Systém. Soubor zařízení umožňujících uzavírání, registraci a vypořádání burzovních obchodů, elektronické zpracování dat.

Zkratkou AOS dále rozumíme programové vybavení těchto zařízení.

APCR

představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytov

Arbitráž

Je využití cenových rozdílů vznikajících z teritoriálního nebo časového hlediska. Investor například nakoupí podhodnocenou komoditu na jednom trhu a vzápětí ji prodá za vyšší cenu na trhu jiném.

Asset management

Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování klientem požadované likvidity a současné minimalizaci rizika.

Bankomat

peněžní výdajový automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty.

Další používaná označení: ATM; Automatic Teller Machine;

Bankovní dohled

Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v kontrole dodržování zákonů, jestliže je ČNB k této kontrole zvláštními právními předpisy zmocněna, a podzákonných předpisů vydaných ČNB, jakož i v ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků v činnosti banky, pobočky z

Bankovní převod

prostředek platebního styku. Banky provádějí převody peněz na základě příkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení.

Další používaná označení: Bank Transfer

Bankovní spojení

jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Bank Connection

Bankovní tajemství

Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient banky neudělí souhlas nebo pokud ze zákona nevyplývá jinak, nesmí být informace spojené s předmětem bankovního tajemství bankou nebo zahraniční bankou sděleny třetím osobám.

Zákonné výjimky se týkají sdělování inf

Bankovní účet

účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.

Další používaná označení: Bank Account

Bankrot (úpadek)

Určitě se může stát, že nastane situace, kdy není možné splácet závazky a vznikají tedy dluhy.
K vymáhání pohledávek věřitelům slouží především exekuční řízení. Může se však jistě stát, že z majetku dlužníka nebude možné ani exekucí uspokojit splatné pohledávky všech věřitelů. Pak jde o situaci, kdy se většinou dlužník ocitá v úpadku.
Obecně platí, že řešit nesplně

Benefit 7+

Elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V případě schválení projektu slouží i nadále jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem, např. k předávání monitorovacích zpráv nebo podávání žádostí o platbu. Přístupný je na adrese https://www.eu-zadost.cz.

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem oficiálního burzovního indexu PX. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování úspěšnosti investičních záměrů.

Bezhotovostní operace

Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.

Další používaná označení: Wire Transfer/ Noncash Transfer/ Cashless Transfer

Bezkuponový dluhopis

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

Bezplatné rozdělení akcií

Zvýšení počtu akcií jedné emise bezplatným rozdělením nově vydaných akcií mezi dosavadní akcionáře na základě zvýšení základního jmění emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

Běžný účet

Bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby

BIC

BIC (Bank Identifier Code, tzv. swiftový kód) je unikátní adresou finančních institucí a používá se jako součást mezinárodního bankovního spojení. BIC se skládá z 8 - 11 znaků. Obsahuje kód banky, kód země, kód místa, příp. kód pobočky.

Blokace karty

zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

Další používaná označení: Stoplistace karty; Stoplisting;

Blokové obchody

Blokový obchod je obchod s jedním druhem akcií domluvený na ceně za 1 ks akcie nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání, který je možno zadat v termínu T+0 až T+15.

Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz akcie na burze. Tyto obchody nejsou na BCPP burzou garantovány.

Blue Chip

Z anglosaské jazykové oblasti přejaté označení pro standardní akcie mezinárodního významu.

Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.

Bod zlomu, Break-Even, Break-Even-Point

Anglické označení pro bod zvratu, hranici rentability, tedy bod, od kterého se podnik či produkt stává ziskovým. V burzovní hantýrce používáno často ve smyslu "černé nuly".

Bond

Anglický název pro dluhopis a obligaci.

Bonita

schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.

Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness

Bonus

Zvýhodnění pojistníka či pojištěného. Nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze rizika převzatého pojišťovnou do pojistného krytí. Má buď formu slevy na pojistném (např. za bezeškodní průběh pojištění), nebo formu podílu pojištěných na výnosech z technických rezerv.

Broker

Osoba obchodující s investičními instrumenty svým jménem, ale na příkaz a na účet zákazníků.

Brownfield

Nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.

BSI kategorie nástrojů

Rozvahová statistika MFI zahrnuje tyto nástroje: Emitované oběživo, vklady, emitované akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy a ostatní pasiva. Za účelem rozlišení měnových pasiv a pasiv jiné než měnové povahy se vklady dále člení na jednodenní vklady, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace.

Burza

Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření obchodu s investičním nástrojem. Obchodovat na burzovním trhu mohou vlastním jménem pouze obchodníci s cennými papíry. Burzovní trh může být trhem regulovaným nebo volnym.

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy.

Pražská burza si získala pozici respektovaného a stabilního trhu.

BUY & SELL transakce

Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu CP uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.

CAP

Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad touto hranicí.

Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.

Cash flow

Cash flow - ukazatel charaktezující příjmy a výdaje podniku (na rozdíl od zisku, který sleduje tržby a náklady). Nazývá se také "hotovostním tokem".

CF - ukazatel charakterizující skutečný přírůstek peněz ve firmě za určité období. Je sledován ve výkaze o cash flow. Ukazatel je kritériem pro řadu ekonomických rozhodování, např. pro hodnocení investičních projektů;

Cash-pooling

Cash-pooling se používá v bankovnictví.

V případě zřízení více účtů lze požádat o jejich zapojení do skupiny "skupinové účty " – cash-pooling.

Tato služba spočívá ve vedení jednoho centrálního účtu a dalších účtů, na něj napojených. Počet účtů ve skupině je libovolně volitelný. Všechny účty mají vlastnosti běžného účtu a jejich obsluha je možná i prostřednictvím služeb

Cena podílového listu

Je cena, za kterou lze nakoupit nebo zpětně odprodat podílové listy. Cena se počítá jako čisté obchodní jmění fondu děleno počet všech vydaných podílových listů. Aktuální cena se určuje každý den a je zveřejňována, např. v denním tisku, na internetu, apod. Je závislá na vývoji cen aktiv (cenných papírů), do kterých fond investuje, a na jejich výnosech.

Cenný papír

Právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Cenný papír je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný. Cenné papíry mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované formě.

V ČR není cenný papír definován. Zákon o cenných papírech pouze vymezuje soustavu cenných papírů, do které patří akcie, zatímní

Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)

Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ.

Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon (v souč. době Česká k

Ceny průmyslových výrobců

Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně na základě údajů z vybraných organizací (cca 1300) za vybrané reprezentanty (cca 5700). Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez DPH a spotřební daně (bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených) fakturované za významnější obchodní případy.

Ceny tržních služeb

Ceny tržních služeb zahrnují následující ceny v podnikatelské sféře (t.j. mezi podnikatelskými subjekty): ceny vnitrostátní nákladní dopravy, služeb pošt a telekomunikací, peněžnictví, pojišťovnictví, ostatních podnikatelských služeb a stočného.

CERTIS

CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank Gross Settlement System) je jediným platebním systémem pro mezibankovní zúčtování v České republice. Systém je provozovaný ve Zúčtovacím středisku České národní banky. Systém zpracovává veškeré mezibankovní transakce v českých korunách. Česká národní banka vede pro každou banku pouze jeden účet mezibankovního platebního styku. Systém je založen

Cestovní šek

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely).

Při nákupu, respektive prodeji cest

CLEARING HOUSE

Centrum, které fyzicky vypořádává sjednané obchody s cennými papíry.

Consensus Forecasts

Pravidelná měsíční publikace společnosti Consensus Economics shrnující předpovědi stovek prominentních ekonomů a analytických týmů ohledně budoucího vývoje ve světě. ČNB využívá tyto předpovědi při tvorbě předpokladů o budoucím vývoji vnějšího prostředí ve své makroekonomické prognóze.

CR

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba).
Další používaná označení: Kredit; Credit

Custodian

Nebo-li uschovatel. Subjekt, který se zavazuje převzít do úschovy a pro jiné spravovat cenné papíry a jiná finanční aktiva.

Časová cena

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Zpravidla je nižší než nová cena věci.

Česká kancelář pojistitelů

Profesní organizace pojistitelů (pojišťoven), kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení). Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytov

Česká národní banka

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 190 Kb) a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zá

Číslo účtu v tuzemském platebním styku

Číslo účtu v tuzemském platebním styku obsahuje nejvíce 16 znaků. Je členěno na předčíslí, které obsahuje nejvíce 6 číselných znaků a základní část čísla účtu, která obsahuje nejméně 2 a nejvíce 10 číselných znaků. Předčíslí a základní část čísla účtu jsou v písemné formě zřetelně odděleny a samostatně zajišťovány matematickou kontrolou.

Čistá finanční aktiva

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků.

Čistá zahraniční aktiva

Spojujícím článkem měnové statistiky a statistiky platební bilance jsou čistá zahraniční aktiva MFI.

Tato zahrnují zahraniční aktiva MFI (jako měnové zlato, hotovost jiná než Kč, cenné papíry emitované nerezidenty ČR a úvěry poskytnuté nerezidentům ČR) minus zahraniční pasiva MFI ČR (jako vklady v držbě nerezidentů, repo operace, podíly a akcie fondů peněžního trhu a dluhové ce

Čisté jmění

Vyrovnávací položka rozvahy rovnající se rozdílu mezi úhrnem nefinančních a finančních aktiv na jedné straně a celkových závazků.

ČOJ

Čisté obchodní jmění - tržní hodnota majetku fondu na jeden podílový list (ČOJ/PL).

De minimis

Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", neboť se právně nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy), a proto podpory, respektive schémata podpory, poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis nemusí být Evropské komisi ani oznamována.

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de min

Debetní zůstatek

záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Další používaná označení: Debit Balance

Definice malého a středního podnikatele

Jste malý nebo střední podnikatel?

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podniky (MSP), musíte zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňujete. Návod, jak posoudit velikost podniku, najdete na této stránce.

Žadatel potvrzuje splnění této podmínky čestným

Deflace

Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.

Depozitní směnka

cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Devalvace

Oficiální snížení hodnoty měny vůči ostatním měnám.

Discount certifikáty

Discount certifikáty nabízejí při koupi slevu, proto discount. Lze je tedy pořídit levněji, než jaká je aktuální hodnota podkladového aktiva. Díky tomuto rozdílu v ceně a hodnotě je možné realizovat zisk i na mírně klesajícím či stagnujícím trhu. Na druhou stranu mají discount certifikáty omezený maximální výnos, který stanovuje emitent.

V případě nárůstu ceny podkladového aktiva přes

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu kolektivního investování připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích. V minulosti měly uzavřené fondy povinnost vůči svým podílníkům nebo akcionářům odkup jejich akcií, pokud byl kurs delší dobu výrazně nižší než vlastní kapitál.

Diskontní sazba

Diskontní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility. Podrobněji na stránce: 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#d2:  . Zdroj: ČNB

Disponibilní zůstatek

peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Další používaná označení: Available Balance

Diverzifikace rizika

Jedná se o základní princip moderní teorie portfolia, který je aplikován při správě investičních fondů. Vědomým rozložením investic mezi jednotlivé instrumenty, trhy, měny, doby splatnosti, atd. dochází v pravém slova smyslu k diverzifikaci (rozložení) rizika. Je však třeba mít na mysli, že i přes rozložení rizika může dojít ke koncentraci a zvýšení rizika.

Tak je u dluhopisového fo

Dluhopis, obligace, bond

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi, nicméně investory jsou ve většině příp

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních programů. Pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že projekt se musí zrealizovat nejdéle do dvou let) resp. pravidlem n+3.

Pravidlo n+2 platilo v ČR pro zkrácené programovací období 2004 - 2006 a v období 2007 - 2013 je závazn

Dow Jones Index

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované.

Od roku 1896, kdy byl poprvé publikován se jeho struktura značně změnila.

Dvojí zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

podle stavu k 1.12.2013 Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů
(event. Sbírka mezinárodních smluv) Vydáno ve

EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - hospodářský výsledek/zisk před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a nepeněžními náklady (např. opravné položky, rezervy).

EBITDA je účetní a finanční ukazatel, který se začal rozsáhleji používat nejprve v americké finanční praxi, když analytici kapitálových firem chtěli spočítat, kolik by měli zaplatit za nějaký konkr

Efektivní úroková míra

Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávku.

Při výpočtu efektivní úrokové míry banka odhaduje očekávané budoucí peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, např. možnosti předčasného splacení a poplatky, a nezohledň

Elektronické peníze

Dle znění § 15 Zákona o platebním styku (1) Elektronickým platebním prostředkem je: b) elektronický peněžní prostředek.
(2) Elektronickým peněžním prostředkem je platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.
(3) Elektronickými penězi je peněžní hodnota uchovávaná na ele

Embosovaná platební karta

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým termi

Emitent

Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání.
Emitovat neboli vydávat lze v závislosti na typu společnosti nebo zájmech společnosti nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž ne

ESC

Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee - ESC) byl zřízen z rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Je složen z vysokých představitelů členských zemí (zástupců Ministerstev financí a regulátorů kapitálových trhů).

ESC je výborem Evropské komise, který zodpovídá za přípravu legislativy v oblasti cenných papírů. Hlavním úkolem výboru je poskytovat Komisi poradenství

Eurozóna

Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se "Smlouvou o založení Evropského společenství".

Evaluace

Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita p

Evropská investiční banka (EIB)

Evropská investiční banka (dále jen "EIB") byla založena v roce 1958 v rámci tzv. Římských smluv. Jejím posláním je půjčovat peníze na projekty evropského zájmu (jako například železniční a silniční spojení, letiště nebo projekty v oblasti životního prostředí), zejména v méně bohatých regionech, v kandidátských zemích a v rozvojovém světě. Poskytuje také úvěry na investice malých

Evropský pas

Evropský pas poskytuje firmám z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských firem na jednotný evropský trh.

Jedná se o tzv. systém uznání licencí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB)

Vztahuje se k Evropské centrální bance (ECB) a národním centrálním bankám členských zemí Evropské Unie. Národní centrální banky států, které nepřijaly euro jako společnou měnu v souladu se "Smlouvou", si ponechávají vlastní měnovou politiku v souladu s národní legislativou a neřídí se měnovou politikou Eurosystému (ECB + národní centrální banky zemí Eurozóny)

Factoring

je finanční produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratele.

Jednou z hlavních výhod factoringu je, že klient nemusí čekat na zaplacení od odběratele – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít například na zaplacení svých závazk

Finanční gramotnost

 Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb a paralelně s tím zažíváme i poměrně významnou změnu chování české populace. Tradičně konzervativní postoj k úsporám a zadlužování se postupně mění, rostou tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů k zadlužování. Tyto tendence jsou zcela v souladu se začleňováním České republiky mezi moder

Finanční toky

Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od Evropské komise až ke konečnému příjemci / konečnému uživateli. Systém finančních toků prostředků z fondů EU je v období 2007-2013 založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu.

Řídícímu orgánu příslušného operačního programu jsou ze státního rozpočtu převedeny prostředky na financování schválených projektů.

Fixační období

období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

Fixní úroková sazba

úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).

Pevná úroková sazba; Fixed Interest Rate

Fond peněžního trhu

Investuje do nástrojů peněžního trhu, tzn. krátkodobých dluhových instrumentů, např. státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů, apod.

Doba do splatnosti každého instrumentu nesmí být vyšší než 1 rok, průměrná doba do splatnosti celého portfolia nesmí být vyšší než 90 dní. Je nejbezpečnější ze všech fondů, jeho výnos se zpravidla pohybuje těsně nad úrokem z termín

Forfaiting

je jedna z metod financování tuzemského a mezinárodního obchodu.

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).

Odkupované pohledávky musí splňovat několik požadavků. Jejich splatnost je zpravidla delší než 90 dnů, ve většině případů jsou za zahraničním subjektem, jsou denominovány ve volně směnitelné měně, jednotlivé transakce m

Forwardová operace

Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později, např. za 1.5 roku) Nezýváno též "termínová devizová operace".

FRANCHISING

je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (viz. Evropský kodex

Futures (termínový obchod)

Futures jsou standardizované kontrakty obchodované na organizovaných trzích. Jedná se o nákup nebo prodej určitého aktiva, který je dohodnut dnes, ale uskuteční se až v budoucím termínu za dnes stanovenou cenu.

Global Depository Receipts. (GDR)

GDR (globální depozitní certifikáty) představují obchodní podíl na běžných, tzv. podkladových akciích emitenta, které jsou uloženy u depozitáře.

To znamená, že část kmenových akcií domácího emitenta je nahrazena těmito depozitními certifikáty, přičemž práva spojená s vlastnictvím původních akcií – především právo na dividendu či právo na upsání nových akcií při zvyšování základníh

GSM banking

Je bankovní služba, která umožňuje ovládat běžný účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM.

Hedging

To hedge = omezit, zajistit.

Pod pojmem "hedging" se rozumí zajištění příslušných investičních nástrojů vůči pohybům na trhu. Zajištění se dosahuje převážně prostřednictvím derivátových nástrojů (opcí, futures). Hedging je použitelný všude tam, kde existuje možnost uzavřít protipozici.

Z finančně hospodářského hlediska je hedging významný v souvislosti s krytím úrokových a ku

High-Yield

Yield je angloamerické označení pro výnosnost, zisk a reálné úročení.

Home Banking

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví).
Další používaná označení: Home Banking

Hotovost

bankovky a mince. Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash.

Hypoteční úvěr

úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit;

IBAN

Je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP. 
Další používaná označení: International Bank Account Number

ICT

informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, P

Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon (zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Tento zákon upravuje ro

International Securities Identification Number (ISIN)

International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů. Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP a obchodovatelnosti).

Internetové bankovnictví

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.

Další používaná označení: Internet Banking

Investiční životní pojištění (IŽP)

Životní pojištění je pojištění s vazbou na investiční fondy. Výplata pojišťovny při dožití se plně odvíjí od výkonnosti fondu či fondů, do kterých je v rámci investičního životního pojištění investováno. Pojistník u tohoto pojištění nese část či celé investiční riziko a volí fondy nebo investiční strategii.

Investors in People

(IIP) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o nástroj, který firmě pomáhá efektivně řídit a rozvíjet své zaměstnance.

IPO (Initial Public Offering)

IPO (Initial Public Offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh.

Jde o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Důvodem k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo, dokonce nejčastěji, kombinace obou uvedených procesů.

Jednotná bankovní licence

Rozhodnutí vydané příslušným orgánem členského státu EU, na jehož základě je úvěrová instituce se sídlem na území tohoto členského státu oprávněna na tomto území vykonávat bankovní činnost. Jsou-li dodrženy postupy stanovené právem ES (viz pasportizace, notifikace), opravňuje jednotná bankovní licence svého držitele též k výkonu bankovní činnost na území jiného členského státu EU,

Kapitálové životní pojištění (KŽP)

Kapitálový trh

Místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím cenných papírů.

Na kapitálový trh vstupují emitenti (státní a veřejné instituce, podniky a finanční instituce), aby formou emise, to jest vydáním cenných papírů, získali zdroje pro financování vlastní činnosti či rozvoje. Vedle toho sem vstupují investoři (fyzické osoby, banky, podílové a penzijní fondy a

Klastr

soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnost.

Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstn

Knock-out certifikáty

Knock-out certifikáty obsahují moment páky, jejíž velikost stanovuje emitent certifikátu. Moment páky umožňuje dosahovat několikanásobných zisků oproti pohybu podkladového aktiva.

Samozřejmě také hrozí několikanásobné ztráty, a proto je využívají zejména agresivní investoři. Knock-out certifikáty je možné koupit jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde

Kofinancování (spolufinancování)

V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. V programovacím období 2007-2013 poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácí spolufinancování činí 15 % (státní rozpočet, veřejné rozpočty). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší.

Tento pojem se užívá i při financování jednotlivých projektů. Každý projekt je

Komunitární programy

Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů.

Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a

Kontokorent

účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.
Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit

Konvergence

Konvergence neboli "sbližování". Konvergence je první cíl politiky HSS EU v programovacím období 2007-2013.

Pro financování z fondů EU v rámci cíle "Konvergence" jsou způsobilé regiony NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenčn

Krátký prodej (short selling)

Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá – spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.

Kreditní zůstatek

kladný zůstatek na účtu. Další používaná označení: Credit Balance

Lamfalussyho procedura

Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho procedura vychází ze Zprávy Výboru moudrých, která vznikla na základě práce předních evropských expertů na problematiku kapitálového trhu pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho v letech 2000 - 2001. Jedná se o proces přípravy a implementace legislativy ES v oblasti Akčního plánu fi

Leasing

podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a za jakých podmínek:

  1. účelem je dočasné používání předmětu bez

    a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
    b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný pře

LIBOR - London Interbank Offer Rate

LIBOR - London Interbank Offer Rate. LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám.

Velké banky platí za zdroje o něco méně než činí LIBOR a tyto z

Lichva

Lichvu definuje český Trestní zákoník takto:

Trestní zákoník, §253

Odst. 1
Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svob

Lisabonská strategie

Jde o cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě, založenou na znalostech, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst. Základním principem strategie je sociální soudržnost a ohled k životnímu prostředí.

Za velmi důležitý je považován požadavek, aby tento cíl naplnila EU j

Lot

Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů v rámci obchodování na burze.

LTV - loan to value ratio

LTV je poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. Liší se podle banky a úvěrového produktu, pohybuje se většinou v rozmezí 50 - 100. V současné době se 100% poměr téměř nevyskytuje.

Jedná se o jeden z parametrů, který limituje poskytnutí hypotečního úvěru.

Maržový vklad

Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.

Míra alokace

Vyjadřuje procentuální poměr mezi počtem uspokojených ks na straně převisu a celkovým počtem ks na straně převisu pro danou emisi v rámci aukčního režimu automatických obchodů.

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.
Další používaná označení: GSM Banking

Modifikovaná durace

Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod.

Příklad:

Modifikovaná durace: 3,73
Kurz (hodnota podílu): 98,53
Výnosnost fondu: 5,9 %
Dojde-li k poklesu výnosnost na 4,9 %, pak stoupne kurz fondu o 3,73 % na 102,21.

Modifikovaná durace jinými slovy vyjadřuje o kolik % se zvýši resp. sníží cena dluhopisu, jestliže se výnos sníží, r

MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klasifikování podnikatelské subjektu jako MSP naleznete v sekci Rádce.

Nákladová mezera

rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu po jeho dokončení)

Následná smlouva

Smlouva o stavebním spořeni, kterou účastník stavebního spoření uzavře se stejnou stavební spořitelnou, s níž předchozí smlouvu o stavebním spořením ukočil.

Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a so

Obchodní jmění fondu

Obchodní jmění fondu znamená celkové jmění podílového fondu. Skládá se z cenných papírů a jiných práv, zůstatků na účtech a vkladů, nároků na výnosy (vyrovnání výnosů), může však obsahovat i finanční deriváty (jako opce, futures, swapy, atd.). Ke snížení obchodního jmění může dojít přijetím úvěru či vznikem závazku z finančního derivátu.

Obchodní jmění fondu je výhradním maje

Obligační (Dluhopisový) fond

Investuje do dluhopisů (státních, bankovních, podnikových, apod.). Jeho riziko je nízké až střední, výnos se zpravidla pohybuje na výnosem fondu peněžního trhu. V kratších obdobích může docházet k drobným poklesům nebo stagnaci, proto je vhodný pro investice na 2 až 3 a více let.

Důležitým kritériem při volbě fondu je rating emitentů (kreditní riziko), jejichž dluhopisy fond nakupuj

Obmyšlená osoba

Osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na plnění (může to být fyzická nebo právnická osoba).

Odbytné

Částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

Odkupné

Částka vyplácená v případě ukončení pojistné smlouvy ze strany klienta. Obvykle představuje částku rezerv pojistného („úspor na smlouvě“) po odpočtu dosud neuhrazených nákladů pojišťovny a v některých případech i manipulačního poplatku nebo stornopoplatku.

Over The Counter trh (OTC)

Over The Counter trh. znamená obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu. Trh není regulován.

p.a. - per anum

p. d. per diem - denně

 

P/E

Je ukazatel relativního ocenění akcií, který investorovi říká, zda jsou akcie podle určitých kritérií drahé nebo naopak levné.

 

                               (P - price) tržní cena akcie

P/E = -----------------------------------------------------------------

          (E - earnings per share, též EPS) zisk, který firma vytváří

 

Celý poměr nám tedy říká, kolikrát je cena akcie

Pasiva

Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili „postaru“ jmění).
Narozdíl od aktiv, které se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál.

Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do

Peněžní agregáty

Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Peněžní agregáty se liší podle stupně likvidity jednotlivých složek.

Národní definice
Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peně

Penzijní připojištění

Pevný versus plovoucí měnový kurz

Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce, a obecně u něj tedy dochází k neustálým pohybům.
Režim opírající se o pevný i režim opírající se o plovoucí kurz mají své výhody i nevýhody. Podrobněji na stránce:
http:

Phishing

 

Slovo phishing vzniklo kombinací z fishing (rybaření) a phreaking. Česky se někdy překládá jako Rhybaření. Phishing je krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě.

Princip phishingu je jednoduchý. Útočník vám zašle e-mail, který se tváří jako zpráva z důvěryhodného zdroje - třeba banky, internetového obchodu, investiční sp

PIN

osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Další používaná označení: Personal Identification Number

kızılay dershaneler

Platební karta

karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Další používaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card;

Platební příkaz k inkasu

pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet . K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu). Další použ

Platební příkaz k úhradě

pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).

Další používaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order

Podílové listy

Jsou cenné papíry, které získá investor investicí do podílového fondu. Jejich počet závisí na výši investice, aktuální ceně podílového listu a výši vstupního poplatku. Majitel podílových listů má právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu podílového fondu. Majitel podílového listu má nárok kdykoliv zažádat o zpětný odk

Pohyblivá úroková sazba

úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Další používaná označení: Floating Interest Rate

Pojistná částka

Peněžní suma sjednaná v pojistné smlouvě či stanovená pojistnými podmínkami jako pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. V některých typech pojištění (například úrazovém) se nevyplácí celá pojistná částka, ale její procento či násobek.

Poměr odběru

(PODÍL NA HODNOTĚ PODKLADOVÉHO AKTIVA) udává v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie činí poměr odběru zpravidla 1 : 1. Certifikáty jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy mají poměr směny většinou 1 : 10 nebo 1 : 100.

Portfolio Turnover Ratio

Portfolio Turnover Ratio (PTR) udává, jak často jsou cenné papíry v jednom fondu za jeden rok převrstveny. Ukazatel je však očištěn o nákupy a zpětné odkupy podílů fondu. Hodnota ukazatele 100 % znamená, že všechny cenné papíry byly v příslušeném účetním roce fondu jednou převrstveny.

Tento údaj se ale nevztahuje na cenné papíry jako takové, nýbrž na objem transakcí. Například zatí

Princip poměrného krácení

Princip párování objednávek, při kterém může dojít k částečnému uspokojení objednávek na straně převisu dle stanovené míry alokace. Toto krácení se používá v rámci automatických obchodů a je stanoveno pro jednotlivé kódy trhu odlišně.

Průběžná výzva

Průběžná výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. U průběžné výzvy je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí.

Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně. Žadatelé jsou také průběžně informováni o zbývající alokaci připadající na výzvu a dalších

Přednostní (prioritní) akcie

Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny – např. nemožností hlasovat na valné hromadě.

Převis

Stav při obchodování v rámci automatických obchodů, kdy poptávka (počet ks cenných papírů na nákup) převažuje nad nabídkou (počet ks cenných papírů na prodej) nebo obráceně.

Přímé bankovnictví

způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking

Reálná úroková sazba

Reálná úroková sazba je rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací.

Revolving

Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.
Další používaná označení: Revolving

Rezident

Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční právnické a fyzické osoby se považují za rezidenty minimálně po jednom roce ekonomické aktivity na daném území.

Rizikové životní pojištění

Jako rizikové životní pojištění je označováno pojištění pro případ úmrtí. Plnění pro případ dožití pojistné smlouvy není sjednáváno.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou na burze jsou akcie Deutsche Telekom,

ROA (return on assets)

Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

ROE (return on equity)

Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší vlastního jmění. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

Rozdělení trhů

Tvůrci indexů a analytici tradičně dělí světové kapitálové trhy podle jejich vyspělosti na rozvinuté (developed) a rozvíjející se (developing). Častěji se ale používá název (emerging), vznikající.

 

Znakem rozvinutých trhů je velká tržní kapitalizace burz cenných papírů, velká likvidita na těchto burzách a stabilní politické prostředí.

Je zde právní systém s vysokou vymahatelno

Rychle likvidní aktiva

Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní aktiva se počítají pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB (bez PMR a bez termín.vkladů nad 24 hod.), běžné účty u jiných bank a termínové vklady do 24 hod. u jiných bank, bezkupónové dluhopisy státní a emisních bank a státní kupónové dluhopisy (bez poskytnutých v repo obchode

Sekundární trh

Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry.

Sekuritizace

Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování významu financování prostřednictvím tradičních úvěrových smluv. V zásadě jde o transformaci pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník pohledávek) potřebn

Sharpe Ratio

Pro vyjádření vztahu mezi rizikem a výnosem fondu se používá Sharpe Ratio. Stanoví se tak, že se z ročního průměrného výnosu odečte bezrizikový výnos a výsledek se vydělí průměrnou roční volatilitou. čím vyšší je Sharpe Ratio, tím lépe se fond vyvíjel s ohledem na rizikovost svého portfolia.

Směnka cizí/ Směnka vlastní

cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Další používaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.

Spekulace na pokles

Investor vydělává na poklesu kurzu cenného papíru (vstupuje do krátké pozice). Princip Short Sale obchodování je založen na okamžitém prodeji půjčených cenných papírů (půjčku poskytuje zpravidla depozitář nebo licencovaný obchodník). Po poklesu kurzu daného titulu je na burze dokoupen stejný počet akcií (za nižší cenu), který je následně vrácen věřiteli.

Investor vydělává na rozdíl

Splátkový kalendář

přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule;

Splatnost

datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date;

Split

Split je odborný výraz z obchodování s cennými papíry a znamená dělení. U cenných papírů, které mají nominální hodnotu (akcie) se split dosáhne dělením nominální hodnoty, např. z jedné akcie o nominální hodnotě 1000 bude 10 akcií o nominální hodnotě 100.

U cenných papírů, které nemají nominální hodnotu (podílový fond), se split obvykle dosáhne dělením nejmenší hodnoty, např. z jednoho po

Spotová operace

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční zpravidla do dvou pracovních dní Též nazýváno "promptní operace"

Squeeze-out

Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu; podmínkou takového postupu je poskytnutí přiměřeného protiplnění za tyto akcie.

Stagflace

Slovo staflace vzniklo spojením výrazů stagnace a inflace, tedy dvou jevů, které samy o sobě nevyvolávají zrovna příjemné asociace. Když se růst ekonomiky výrazně zpomalí a zároveň začne rychle stoupat nezaměstnanost i ceny, je to opravdu nepříjemná situace pro kteroukoliv ekonomiku.

Například růst cen ropy a dalších energetických surovin v roce 1973, v době tzv. ropné krize,  posla

Strukturální fondy

Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze se SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. Existují dva strukturální fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).

Střední hodnota doby do splatnosti

Střední hodnota zbytkové doby do splatnosti portfolia se určí jako střední hodnota dob do splatnosti jednotlivých titulů v portfoliu fondu od okamžiku výpočtu do okamžiku splatnosti.

Subjekty kolektivního investování

Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti jesağlık hukuku kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být zřizovány na základě zákona buď podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo

Svolení k inkasu

souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit;

Swapová operace

Prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz Kombinace spotové a forwardové operace používáná k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.

SWIFT

celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech
Další používaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Šek

platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Další používaná označení: Cheque

Technická úroková míra (TÚM)

Minimální zhodnocení finančních prostředků klienta pojišťovnou, které je zakalkulováno při výpočtu potřebné výše pojistného (v současné době max. 2,4%).

Telefonní bankovnictví

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking).

Další používaná označení: Phone Banking

Teorie lokálního očekávání

Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.

Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER), nebo často pouze zkráceně jen Expense Ratio, udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového fondu během uplynulého účetního roku. Ukazatel se udává v %.

Do výdajů měřeným pomocí TER patří především manažerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, poplatky za poradce, náklady na audit a auditorskou zprávu, komisionářské a licenční náklady a poku

Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu

příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu.

Další používaná označení: Standing Payment Order

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizací emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100.

Tržní kapitalizace skupiny emisí (např. akcií z hlavního trhu) je rovna součtu tr

Tvůrce trhu (market makers)

Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.

UCITS

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).

Účetní položka - aktivní

promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Další používaná označení: Accounting entry - active item

Účetní položka - pasivní

promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).

Další používaná označení: Accounting entry - passive item

Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem.

Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných ins

UNIVYC

Akciová společnost UNIVYC, a.s. (dále jen Univyc), zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Kromě vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí. Univyc nabízí další služby a produkty  jak pro členy burzy a účastníky Univycu, tak pro ostatní účastníky trhu.
Základní kapitál Univycu činí

Úrok z prodlení

Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku stanovila do 15. července 1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku .

S účinností od 15. července 1994 stanovilo nařízení vlády č. 142/1994 Sb. , že výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platn

Úroková sazba

cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Další používaná označení: Interest Rate

Uzavřený podílový fond

Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.

Vázaný účet

Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.
Další používaná označení: Escrow Account

Věčný dluhopis

Věčný dluhopis vyplácí kuopóny po neomezenou dobu a jeho cena se rovná součtu současných hodnot diskontovaných dluhopisů pomocí výnosu do splatnosti.

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek - vhodné je, je-li to možné, uvést přesný odkaz na zákon o veřejných zakázkách, dle kterého má konečný příjemce nebo popř. konečný uživatel postupovat. Bere se v úvahu regu

Vkladový účet

účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu.

Další používaná označení: Termínovaný účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account;

Výpis z účtu

dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi).

Další používaná označení: Statement of Acccount; Account Statement;

Vypořádání kontraktu

Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu – fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjedna

Warrant

Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již existující akcie.

Zajišťovací obchody (hedging)

Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané pozici uzavřené na trhu podkladových aktiv (ať již současné, či budoucí) sjednáme takovou pozici futures, jejíž zisky či ztráty se budou vyvíjet zrcadlově.

Zajišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven (zjednodušeně řečeno se jedná o pojišťovny pojišťoven).

Zaknihované akcie

V minulosti byly všechny akcie v listinné podobě (často v nádherné grafické podobě), dnes je většina akcií virtuální. Hovoří se o tzv. zaknihovaných cenných papírech, o jejichž existenci svědčí pouze výpis z registru cenných papírů. Virtualizace akcií umožnila jejich jednodušší, a tedy rychlejší a levnější převody.

Zaknihovaný cenný papír

Cenný papír vydaný v podobě elektronického záznamu v evidenci Střediska cenných papírů. Cenný papír je možno vydat také v podobě listiny. Poté se jedná o listinný cenný papír.

Zelená karta

Mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu zapojeného v systému zelené karty bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Zkratky

 
AO - auditní orgán

CIP Program Iniciativy Společenství
CIP Community Initiative Programme
CHJ Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu
Central Record of Subsidies from the State Budget

EZOZF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

EFRR

Zprostředkovatelská činnost

Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření těchto smluv, uzavření pojistných nebo zajistných smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajistných smluv.

Zůstatek na účtu

Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.
Další používaná označení: Saldo; Balance; Account Balance