A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Forfaiting

je jedna z metod financování tuzemského a mezinárodního obchodu.

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).

Odkupované pohledávky musí splňovat několik požadavků. Jejich splatnost je zpravidla delší než 90 dnů, ve většině případů jsou za zahraničním subjektem, jsou denominovány ve volně směnitelné měně, jednotlivé transakce mají hodnotu vyšší než 200.000 USD (v přepočtu) a musí být zajištěné (zpravidla směnkou nebobankovní zárukou).  Na rozdíl od factoringu je vedle doby splatnosti a ručení rozdíl také v tom, že v praxi se forfaitují zpravidla jednotlivé pohledávky.

Stejně jako u bezregresního forfaitingu přebírá odkupem pohledávky forfaitingová organizace veškeré riziko nesplacení odběratelem i ručitelem.

Jak forfaiting funguje?

  1. uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi forfaiterem (bankou) a dodavatelem (obě strany vymezí konkrétní pohledávku, náklady spojené s odkupem, požadovanou dokumentaci a termín realizace),
  2. dodavatel dodá zboží zahraničnímu odběrateli,
  3. pokud forfaitér (banka) obdrží od dodavatele dohodnutou dokumentaci a po kontrole její pravosti a platnosti, následuje úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota pohledávky snížená o náklady forfaitingu) od forfaitera (banky) na účet dodavatele,
  4. ke dni splatnosti pak forfaitér (banka) inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele, respektive jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel a zajišťuje postup vedoucí k vymožení pohledávky.

 

Hlavní výhody?

  • Okamžitý přístup k hotovosti.
  • Forfaiting zajišťuje profinancování pohledávek se splatností delší než 60 dní, délka financování může být až 10 let.
  • Nabídku na odkup je možné od forfaitéra (banky) obdržet velmi rychle (cca 2 dny)