A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Aktiva

Aktiva - základní pojem v účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů.
rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na

 1. dlouhodobá (fixní) aktiva (majetek)
 2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek)
 3. ostatní aktiva

Dlouhodobá aktiva zůstávají v podniku dobu delší než 1 rok, obvykle se postupně opotřebovávají (což vyjadřují odpisy). Mezi dlouhodobý majetek patří především:

 • dlouhodobý hmotný
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva zůstávají v podniku dobu kratší než 1 rok a často se jednorázově spotřebovávají. Mezi oběžná aktiva patří především:

 • zásoby
 • pohledávky
 • peněžní prostředky

Charakteristickým rysem tohoto majetku je jeho „obíhání“, kdy např. peníze na počátku sledovaného cyklu oběhu se mění v nakoupený materiál, ten pak vlivem působení práce lidí a strojů ve výrobek, výrobek se dále prodá a mění se v pohledávku, tj. právo podniku, aby mu bylo zaplaceno a po zaplacení této pohledávky má podnik opět peníze.

Mezi ostatní aktiva se obvykle řadí aktivní účty časového rozlišení, tedy především

 • náklady příštích období
 • příjmy příštích období
 • komplexní náklady příštích období

V již zmiňované rozvaze musí vždy a za všech okolností platit tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že Aktiva = pasiva neboli veškerý majetek podniku musí být kryt určitými zdroji (kapitálem).

Aktiva z pohledu občana...

Aktiva = peníze ve vaší kapse. Aktiva jsou účetním pojmem. Aktiva vyjadřují majetek, tzn. hospodářské prostředky hmotné a peněžní, jako např. hotové peníze, cenné papíry, zásoby zboží, pohledávky, autorská práva a licence, pozemky a jiný movitý, nemovitý majetek. Aktivem nazýváme něčí jmění vůbec. Aktivum je to, co přináší do našich kapes peníze. Odečteme-li od aktiv neboli aktivního jmění pasiva neboli sumu dluhů, závazků a povinností vyjádřených v penězích, zbývá nám tzv. čisté jmění (vlastní kapitál).

Naše příjmy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Pokud jste dnes v zaměstnání, máte tzv. pracovní příjem. Pokud jste si vytvořili dostatečné množství aktiv, jste finančně inteligentní, docílili jste tzv. pasivní příjem. Oba příjmy se přitom navzájem nevylučují. Díky pasivnímu příjmu získáváte peníze bez práce jen tím, že máte dostatek aktiv, dokážete vhodně investovat a bohatnete automaticky.