A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Pasiva

Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili „postaru“ jmění).
Narozdíl od aktiv, které se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál.

Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak patří především:

 1. základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku
 2. kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu nebo vklady do podniku jinak než formou základního kapitálu
 3. hospodářský výsledek (zisk či ztráta) jak minulých účetních období, tak účetního období běžného (probíhajícího)
 4. fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění (například zákonný rezervní fond).

Výhodou vlastního kapitálu je to, že se jedná o kapitál, ze kterého podnik nemusí podnik platit žádný úrok (zatímco z některých položek kapitálu cizího se úrok platí – viz níže). Nevýhodou vlastního kapitálu se může jevit například to, že zvyšováním jeho složky – základního kapitálu – se může zvyšovat počet osob, které mají v podniku vliv a mohou ho někdy uplatňovat i nevhodným způsobem. Vlastní kapitál, resp. jeho výše, bývá také jedním z důležitých kritérií při finančním rozboru (finanční analýze) podniku. Vlastní kapitál je obvykle nevratný, tj. podnik ho po svém získání už nebude muset vracet těm, kdo tento kapitál poskytli.

Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh chápeme jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli – v účetnictví především penězi. Mezi cizí kapitál patří zejména:

 1. rezervy
 2. závazky z obchodního styku (vůči dodavatelům)
 3. závazky vůči pracovníkům
 4. závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 5. závazky vůči finančním orgánům (zejména z titulu daní)
 6. závazky vůči bankám (úvěry)

Cizí kapitál je nutno splatit – uhradit závazky věřitelům. U některých položek – typicky u bankovních úvěrů – se kromě původní výše dluhu (jistiny) musí splatit i odměna věřiteli, tedy úrok.

Kromě výše uvedených kategorií vlastního a cizího kapitálu do pasív patří ještě tzv. ostatní pasíva, což jsou především pasívní účty časového rozlišení, tedy

 • výdaje příštích období
 • výnosy příštích období

A nebo také stručně:

Pasiva jsou peníze vytažené z vaší kapsy. Pasiva jsou opakem aktiv. Váš dům může být aktivum, ale do té doby než jej pronajmete je vaše pasivum. Mazi nejčastější pasiva patří půjčky, hypotéky, auto na leasing apod. Pro získání finanční nezávislosti je důležité zvyšovat svá aktiva a snižovat svá pasiva.

Pokud si vytvoříte dostaečné množství aktiv, stanete se finančně nezávislými a docílíte tzv. pasivního příjmu. Díky pasivnímu příjmům získáte peníze tím, že máte dostatek aktiv a dokážete je vhodně investovat a bohatnete automaticky.