A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

ABO

ABO (automatizovaný bankovní systém) je systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu.

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to:

1. administrativní kapacita, tj,. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU,

2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů a

3. zásobník projekt

Adicionalita

Pod pojmem adicionalita se míní jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat (proto se někdy označuje jako pr

Akcie – (Share)

Je podíl na kmenovém jmění obchodní  společnosti. Ottův slovník - Akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti.

Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace

Akcie je cenný papír vydávaný ak

Akcie na jméno

Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.

Akcie na majitele

Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám.

Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.

Akcionář majoritní

Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.

Akcionář minoritní

Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.

Akciový fond

Investuje do akcií. Je nejrizikovější, v krátkých obdobích může docházet k výrazným poklesům a výkyvům. V dlouhém období je zpravidla nejvýnosnější ze všech fondů. Doporučená minimální doba investice je 5 a více let. Dlouhodobý průměrný výnos akciových fondů se obvykle pohybuje okolo 9 %.

Akreditiv

Akreditiv (anglicky Letter of Credit) je dokument, který se používá jako forma platby. Často se používá i termín dokumentární akreditiv.

Akreditiv je vlastně příkaz bance, aby po splnění určitých podmínek (např. předložení určitých dokladů, předání věci, apod.) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala s

Aktiva

Aktiva - základní pojem v účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů.
rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na

  1. dlouhodobá (fixní) aktiva (majetek)
  2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek)
  3. ostatní aktiva

Dlouhodobá akt

Analýza projektu

Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů. Projekt může být analyzován z několika hledisek:

Analýza nákladů a přínosů - koncepční rámec aplikovaný na jakékoli kvantitativní posouzení veřejného nebo soukromého projektu s cílem stanovit, zda vůbec, případně v jakém rozsahu, stojí projekt z veře

AOS

Automatizovaný Obchodní Systém. Soubor zařízení umožňujících uzavírání, registraci a vypořádání burzovních obchodů, elektronické zpracování dat.

Zkratkou AOS dále rozumíme programové vybavení těchto zařízení.

APCR

představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytov

Arbitráž

Je využití cenových rozdílů vznikajících z teritoriálního nebo časového hlediska. Investor například nakoupí podhodnocenou komoditu na jednom trhu a vzápětí ji prodá za vyšší cenu na trhu jiném.

Asset management

Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování klientem požadované likvidity a současné minimalizaci rizika.