A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

De minimis

Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", neboť se právně nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy), a proto podpory, respektive schémata podpory, poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis nemusí být Evropské komisi ani oznamována.

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de min

Debetní zůstatek

záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Další používaná označení: Debit Balance

Definice malého a středního podnikatele

Jste malý nebo střední podnikatel?

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podniky (MSP), musíte zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňujete. Návod, jak posoudit velikost podniku, najdete na této stránce.

Žadatel potvrzuje splnění této podmínky čestným

Deflace

Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.

Depozitní směnka

cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Devalvace

Oficiální snížení hodnoty měny vůči ostatním měnám.

Discount certifikáty

Discount certifikáty nabízejí při koupi slevu, proto discount. Lze je tedy pořídit levněji, než jaká je aktuální hodnota podkladového aktiva. Díky tomuto rozdílu v ceně a hodnotě je možné realizovat zisk i na mírně klesajícím či stagnujícím trhu. Na druhou stranu mají discount certifikáty omezený maximální výnos, který stanovuje emitent.

V případě nárůstu ceny podkladového aktiva přes

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu kolektivního investování připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích. V minulosti měly uzavřené fondy povinnost vůči svým podílníkům nebo akcionářům odkup jejich akcií, pokud byl kurs delší dobu výrazně nižší než vlastní kapitál.

Diskontní sazba

Diskontní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility. Podrobněji na stránce: 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#d2:  . Zdroj: ČNB

Disponibilní zůstatek

peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Další používaná označení: Available Balance

Diverzifikace rizika

Jedná se o základní princip moderní teorie portfolia, který je aplikován při správě investičních fondů. Vědomým rozložením investic mezi jednotlivé instrumenty, trhy, měny, doby splatnosti, atd. dochází v pravém slova smyslu k diverzifikaci (rozložení) rizika. Je však třeba mít na mysli, že i přes rozložení rizika může dojít ke koncentraci a zvýšení rizika.

Tak je u dluhopisového fo

Dluhopis, obligace, bond

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi, nicméně investory jsou ve většině příp

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních programů. Pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že projekt se musí zrealizovat nejdéle do dvou let) resp. pravidlem n+3.

Pravidlo n+2 platilo v ČR pro zkrácené programovací období 2004 - 2006 a v období 2007 - 2013 je závazn

Dow Jones Index

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované.

Od roku 1896, kdy byl poprvé publikován se jeho struktura značně změnila.

Dvojí zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

podle stavu k 1.12.2013 Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů
(event. Sbírka mezinárodních smluv) Vydáno ve