A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - hospodářský výsledek/zisk před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a nepeněžními náklady (např. opravné položky, rezervy).

EBITDA je účetní a finanční ukazatel, který se začal rozsáhleji používat nejprve v americké finanční praxi, když analytici kapitálových firem chtěli spočítat, kolik by měli zaplatit za nějaký konkr

Efektivní úroková míra

Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávku.

Při výpočtu efektivní úrokové míry banka odhaduje očekávané budoucí peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, např. možnosti předčasného splacení a poplatky, a nezohledň

Elektronické peníze

Dle znění § 15 Zákona o platebním styku (1) Elektronickým platebním prostředkem je: b) elektronický peněžní prostředek.
(2) Elektronickým peněžním prostředkem je platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.
(3) Elektronickými penězi je peněžní hodnota uchovávaná na ele

Embosovaná platební karta

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým termi

Emitent

Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání.
Emitovat neboli vydávat lze v závislosti na typu společnosti nebo zájmech společnosti nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž ne

ESC

Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee - ESC) byl zřízen z rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Je složen z vysokých představitelů členských zemí (zástupců Ministerstev financí a regulátorů kapitálových trhů).

ESC je výborem Evropské komise, který zodpovídá za přípravu legislativy v oblasti cenných papírů. Hlavním úkolem výboru je poskytovat Komisi poradenství

Eurozóna

Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se "Smlouvou o založení Evropského společenství".

Evaluace

Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita p

Evropská investiční banka (EIB)

Evropská investiční banka (dále jen "EIB") byla založena v roce 1958 v rámci tzv. Římských smluv. Jejím posláním je půjčovat peníze na projekty evropského zájmu (jako například železniční a silniční spojení, letiště nebo projekty v oblasti životního prostředí), zejména v méně bohatých regionech, v kandidátských zemích a v rozvojovém světě. Poskytuje také úvěry na investice malých

Evropský pas

Evropský pas poskytuje firmám z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských firem na jednotný evropský trh.

Jedná se o tzv. systém uznání licencí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB)

Vztahuje se k Evropské centrální bance (ECB) a národním centrálním bankám členských zemí Evropské Unie. Národní centrální banky států, které nepřijaly euro jako společnou měnu v souladu se "Smlouvou", si ponechávají vlastní měnovou politiku v souladu s národní legislativou a neřídí se měnovou politikou Eurosystému (ECB + národní centrální banky zemí Eurozóny)