A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Factoring

je finanční produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratele.

Jednou z hlavních výhod factoringu je, že klient nemusí čekat na zaplacení od odběratele – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít například na zaplacení svých závazk

Finanční gramotnost

 Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb a paralelně s tím zažíváme i poměrně významnou změnu chování české populace. Tradičně konzervativní postoj k úsporám a zadlužování se postupně mění, rostou tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů k zadlužování. Tyto tendence jsou zcela v souladu se začleňováním České republiky mezi moder

Finanční toky

Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od Evropské komise až ke konečnému příjemci / konečnému uživateli. Systém finančních toků prostředků z fondů EU je v období 2007-2013 založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu.

Řídícímu orgánu příslušného operačního programu jsou ze státního rozpočtu převedeny prostředky na financování schválených projektů.

Fixační období

období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

Fixní úroková sazba

úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).

Pevná úroková sazba; Fixed Interest Rate

Fond peněžního trhu

Investuje do nástrojů peněžního trhu, tzn. krátkodobých dluhových instrumentů, např. státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů, apod.

Doba do splatnosti každého instrumentu nesmí být vyšší než 1 rok, průměrná doba do splatnosti celého portfolia nesmí být vyšší než 90 dní. Je nejbezpečnější ze všech fondů, jeho výnos se zpravidla pohybuje těsně nad úrokem z termín

Forfaiting

je jedna z metod financování tuzemského a mezinárodního obchodu.

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).

Odkupované pohledávky musí splňovat několik požadavků. Jejich splatnost je zpravidla delší než 90 dnů, ve většině případů jsou za zahraničním subjektem, jsou denominovány ve volně směnitelné měně, jednotlivé transakce m

Forwardová operace

Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později, např. za 1.5 roku) Nezýváno též "termínová devizová operace".

FRANCHISING

je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (viz. Evropský kodex

Futures (termínový obchod)

Futures jsou standardizované kontrakty obchodované na organizovaných trzích. Jedná se o nákup nebo prodej určitého aktiva, který je dohodnut dnes, ale uskuteční se až v budoucím termínu za dnes stanovenou cenu.