A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Lamfalussyho procedura

Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho procedura vychází ze Zprávy Výboru moudrých, která vznikla na základě práce předních evropských expertů na problematiku kapitálového trhu pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho v letech 2000 - 2001. Jedná se o proces přípravy a implementace legislativy ES v oblasti Akčního plánu fi

Leasing

podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a za jakých podmínek:

  1. účelem je dočasné používání předmětu bez

    a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
    b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný pře

LIBOR - London Interbank Offer Rate

LIBOR - London Interbank Offer Rate. LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám.

Velké banky platí za zdroje o něco méně než činí LIBOR a tyto z

Lichva

Lichvu definuje český Trestní zákoník takto:

Trestní zákoník, §253

Odst. 1
Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svob

Lisabonská strategie

Jde o cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě, založenou na znalostech, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst. Základním principem strategie je sociální soudržnost a ohled k životnímu prostředí.

Za velmi důležitý je považován požadavek, aby tento cíl naplnila EU j

Lot

Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů v rámci obchodování na burze.

LTV - loan to value ratio

LTV je poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. Liší se podle banky a úvěrového produktu, pohybuje se většinou v rozmezí 50 - 100. V současné době se 100% poměr téměř nevyskytuje.

Jedná se o jeden z parametrů, který limituje poskytnutí hypotečního úvěru.