A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Obchodní jmění fondu

Obchodní jmění fondu znamená celkové jmění podílového fondu. Skládá se z cenných papírů a jiných práv, zůstatků na účtech a vkladů, nároků na výnosy (vyrovnání výnosů), může však obsahovat i finanční deriváty (jako opce, futures, swapy, atd.). Ke snížení obchodního jmění může dojít přijetím úvěru či vznikem závazku z finančního derivátu.

Obchodní jmění fondu je výhradním maje

Obligační (Dluhopisový) fond

Investuje do dluhopisů (státních, bankovních, podnikových, apod.). Jeho riziko je nízké až střední, výnos se zpravidla pohybuje na výnosem fondu peněžního trhu. V kratších obdobích může docházet k drobným poklesům nebo stagnaci, proto je vhodný pro investice na 2 až 3 a více let.

Důležitým kritériem při volbě fondu je rating emitentů (kreditní riziko), jejichž dluhopisy fond nakupuj

Obmyšlená osoba

Osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na plnění (může to být fyzická nebo právnická osoba).

Odbytné

Částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

Odkupné

Částka vyplácená v případě ukončení pojistné smlouvy ze strany klienta. Obvykle představuje částku rezerv pojistného („úspor na smlouvě“) po odpočtu dosud neuhrazených nákladů pojišťovny a v některých případech i manipulačního poplatku nebo stornopoplatku.

Over The Counter trh (OTC)

Over The Counter trh. znamená obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu. Trh není regulován.