A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

p.a. - per anum

p. d. per diem - denně

 

P/E

Je ukazatel relativního ocenění akcií, který investorovi říká, zda jsou akcie podle určitých kritérií drahé nebo naopak levné.

 

                               (P - price) tržní cena akcie

P/E = -----------------------------------------------------------------

          (E - earnings per share, též EPS) zisk, který firma vytváří

 

Celý poměr nám tedy říká, kolikrát je cena akcie

Pasiva

Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili „postaru“ jmění).
Narozdíl od aktiv, které se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál.

Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do

Peněžní agregáty

Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Peněžní agregáty se liší podle stupně likvidity jednotlivých složek.

Národní definice
Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peně

Penzijní připojištění

Pevný versus plovoucí měnový kurz

Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce, a obecně u něj tedy dochází k neustálým pohybům.
Režim opírající se o pevný i režim opírající se o plovoucí kurz mají své výhody i nevýhody. Podrobněji na stránce:
http:

Phishing

 

Slovo phishing vzniklo kombinací z fishing (rybaření) a phreaking. Česky se někdy překládá jako Rhybaření. Phishing je krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě.

Princip phishingu je jednoduchý. Útočník vám zašle e-mail, který se tváří jako zpráva z důvěryhodného zdroje - třeba banky, internetového obchodu, investiční sp

PIN

osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Další používaná označení: Personal Identification Number

kızılay dershaneler

Platební karta

karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Další používaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card;

Platební příkaz k inkasu

pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet . K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu). Další použ

Platební příkaz k úhradě

pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).

Další používaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order

Podílové listy

Jsou cenné papíry, které získá investor investicí do podílového fondu. Jejich počet závisí na výši investice, aktuální ceně podílového listu a výši vstupního poplatku. Majitel podílových listů má právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu podílového fondu. Majitel podílového listu má nárok kdykoliv zažádat o zpětný odk

Pohyblivá úroková sazba

úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Další používaná označení: Floating Interest Rate

Pojistná částka

Peněžní suma sjednaná v pojistné smlouvě či stanovená pojistnými podmínkami jako pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. V některých typech pojištění (například úrazovém) se nevyplácí celá pojistná částka, ale její procento či násobek.

Poměr odběru

(PODÍL NA HODNOTĚ PODKLADOVÉHO AKTIVA) udává v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie činí poměr odběru zpravidla 1 : 1. Certifikáty jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy mají poměr směny většinou 1 : 10 nebo 1 : 100.

Portfolio Turnover Ratio

Portfolio Turnover Ratio (PTR) udává, jak často jsou cenné papíry v jednom fondu za jeden rok převrstveny. Ukazatel je však očištěn o nákupy a zpětné odkupy podílů fondu. Hodnota ukazatele 100 % znamená, že všechny cenné papíry byly v příslušeném účetním roce fondu jednou převrstveny.

Tento údaj se ale nevztahuje na cenné papíry jako takové, nýbrž na objem transakcí. Například zatí

Princip poměrného krácení

Princip párování objednávek, při kterém může dojít k částečnému uspokojení objednávek na straně převisu dle stanovené míry alokace. Toto krácení se používá v rámci automatických obchodů a je stanoveno pro jednotlivé kódy trhu odlišně.

Průběžná výzva

Průběžná výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. U průběžné výzvy je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí.

Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně. Žadatelé jsou také průběžně informováni o zbývající alokaci připadající na výzvu a dalších

Přednostní (prioritní) akcie

Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny – např. nemožností hlasovat na valné hromadě.

Převis

Stav při obchodování v rámci automatických obchodů, kdy poptávka (počet ks cenných papírů na nákup) převažuje nad nabídkou (počet ks cenných papírů na prodej) nebo obráceně.

Přímé bankovnictví

způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking