A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Reálná úroková sazba

Reálná úroková sazba je rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací.

Revolving

Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.
Další používaná označení: Revolving

Rezident

Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční právnické a fyzické osoby se považují za rezidenty minimálně po jednom roce ekonomické aktivity na daném území.

Rizikové životní pojištění

Jako rizikové životní pojištění je označováno pojištění pro případ úmrtí. Plnění pro případ dožití pojistné smlouvy není sjednáváno.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou na burze jsou akcie Deutsche Telekom,

ROA (return on assets)

Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

ROE (return on equity)

Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší vlastního jmění. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

Rozdělení trhů

Tvůrci indexů a analytici tradičně dělí světové kapitálové trhy podle jejich vyspělosti na rozvinuté (developed) a rozvíjející se (developing). Častěji se ale používá název (emerging), vznikající.

 

Znakem rozvinutých trhů je velká tržní kapitalizace burz cenných papírů, velká likvidita na těchto burzách a stabilní politické prostředí.

Je zde právní systém s vysokou vymahatelno

Rychle likvidní aktiva

Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní aktiva se počítají pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB (bez PMR a bez termín.vkladů nad 24 hod.), běžné účty u jiných bank a termínové vklady do 24 hod. u jiných bank, bezkupónové dluhopisy státní a emisních bank a státní kupónové dluhopisy (bez poskytnutých v repo obchode