A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Technická úroková míra (TÚM)

Minimální zhodnocení finančních prostředků klienta pojišťovnou, které je zakalkulováno při výpočtu potřebné výše pojistného (v současné době max. 2,4%).

Telefonní bankovnictví

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking).

Další používaná označení: Phone Banking

Teorie lokálního očekávání

Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.

Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER), nebo často pouze zkráceně jen Expense Ratio, udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového fondu během uplynulého účetního roku. Ukazatel se udává v %.

Do výdajů měřeným pomocí TER patří především manažerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, poplatky za poradce, náklady na audit a auditorskou zprávu, komisionářské a licenční náklady a poku

Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu

příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu.

Další používaná označení: Standing Payment Order

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizací emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100.

Tržní kapitalizace skupiny emisí (např. akcií z hlavního trhu) je rovna součtu tr

Tvůrce trhu (market makers)

Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.