A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

UCITS

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).

Účetní položka - aktivní

promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Další používaná označení: Accounting entry - active item

Účetní položka - pasivní

promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).

Další používaná označení: Accounting entry - passive item

Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem.

Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných ins

UNIVYC

Akciová společnost UNIVYC, a.s. (dále jen Univyc), zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Kromě vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí. Univyc nabízí další služby a produkty  jak pro členy burzy a účastníky Univycu, tak pro ostatní účastníky trhu.
Základní kapitál Univycu činí

Úrok z prodlení

Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku stanovila do 15. července 1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku .

S účinností od 15. července 1994 stanovilo nařízení vlády č. 142/1994 Sb. , že výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platn

Úroková sazba

cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Další používaná označení: Interest Rate

Uzavřený podílový fond

Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.