A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Zkratky

 
AO - auditní orgán

CIP Program Iniciativy Společenství
CIP Community Initiative Programme
CHJ Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu
Central Record of Subsidies from the State Budget

EZOZF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

EFRR - Evropský fond regionálního rozvoje
ERDF - European Regional Development Fund

EIA - Posouzení vlivu na životní prostředí / Hodnocení dopadu na životní prostředí
EIA - Environmental Impact Assessment
EIF - Evropský investiční fond

EIB - Evropská investiční banka

EHSV - Evropský hospodářský a sociální výbor

EHP - Evropský hospodářský prostor
EK - Evropská komise
EC - European Commission

EQUAL - Iniciativa v oblasti rovných příležitostí ES

ES - Evropské společenství
EC - European Community

ESF - Evropský sociální fond
ESF - European Social Fund

FNOR - Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu / Finanční nástroj na orientaci rybolovu
FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance

FS - Fond soudržnosti (Kohezní fond)
CF - Cohesion Fund

GS - Grantové schéma
GS - Grant Scheme

HDP - Hrubý domácí produkt
GDP - Gross Domestic Product

HSS - Hospodářská a sociální soudržnost
ESC - Economic and Social Cohesion

IOP - Integrovaný operační program

IS - Informační společnost
IS - Information Society

ISPA - Nástroj předvstupních strukturálních politik
ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

ISPROFIN - Informační systém programového financování

JPD 3 / JPD Cíle 3 - Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (regionu NUTS II hl. m. Praha)
SPD Obj. 3 - Single Programming Document Objective 3

JPD Cíle 2 - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (regionu NUTS II hl.m. Praha)
SPD Obj.2 - Single Programming Document Objective 2

JPD - Jednotný programový dokument
SPD - Single Programming Document

KP - Konečný příjemce
FB - Final Beneficiary

KU - Konečný uživatel
FR - Final Recipient

LEADER+ - Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale (Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova)

MSC2007 - Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 2007--2013

MSSF - Monitorovací systém strukturálních fondů
MSSF - Monitoring System for Structural Funds

MV - Monitorovací výbor
MC - Monitoring Committee

NNO - Nestátní neziskové organizace
NNO - Non-state Non-profit Organisations

NOK - Národní orgán pro koordinaci

NRP - Národní rozvojový plán
NDP - National Development Plan

NSRR - Národní strategický referenční rámec

NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek / územní statistické jednotky (pro potřeby regionální politiky politiky EU) / nomenklaturní územní jednotka / nomenklaturní statistická územní jednotka / územní statistická jednotka
NUTS - Nomenclature of Territorial Statistical Units - Nomenclature of territorial units for statistics, Nomenclature des unités territoriales statistiques

OP - Operační program
OP - Operational Programme

OPD - Operační program Doprava

OP INFRA - Operační program Infrastruktura
OP INFRA - Infrastructure

OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPA - Operační program Praha Adaptabilita

OPPI - Operační program Podnikání a inovace

OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost

OP PP - Operační program Průmysl a podnikání
OP IE - Industry and Enterprise

OP RLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OP HRD - Human Resources Development

OPTP - Operační program Technická pomoc

OPVaVpI - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Zemědělství / OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunční zemědělství
OP RDMA - Rural Development and Multi-functional Agriculture

OPZP - Operační program Životní prostředí

PCO - Platební a certifikační orgán

PHARE Polsko a Maďarsko - pomoc hospodářské restrukturalizaci
PHARE Poland and Hungary - Assistance for the Restructuring of the Economy / Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy

PJ - Platební jednotka
PU - Paying Unit

PO - Platební orgán
PA - Paying Authority

ROP - Regionální operační program

RPS - Rámec podpory Společenství
CSF - Community Support Framework

ŘO - Řídicí orgán
MA - Managing Authority

ŘV - Řídicí výbor
SC - Steering Committee

SAPARD - Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova / Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova
SAPARD - Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development/ Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development

SEA - Strategické hodnocení dopadu na životní prostředí / posouzení vlivu strategie (dokumentu, plánu) na životní prostředí
SEA - Strategic Environmental Assessment

SF - Strukturální fondy
SF - Structural Funds

SFC2007 - System for Fund management in the European Community 2007--2013

MSP - Malé a střední podniky
SME - Small and Medium Enterprises

SROP - Společný regionální operační program
JROP - Joint Regional Operational Programme

SWOT - Silné a slabé stránky, příležitosti a rizika
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TA - Technická pomoc (asistence)
TA - Technical Assistance

TEN - Transevropské sítě
TEN - Trans-European Networks

ZS - Zprostředkující subjekt
IB - Intermediate Body / Intermediary Body