A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Úrok z prodlení

Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku stanovila do 15. července 1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku .

S účinností od 15. července 1994 stanovilo nařízení vlády č. 142/1994 Sb. , že výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Nařízením vlády č. 163/2005 Sb. ze dne 23. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku došlo s účinností od 28. dubna 2005 ke změně výše úroků z prodlení tak, že výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů.

V čl. II nařízení – přechodné ustanovení – se stanoví, že výše úroků z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, tj. před 28. dubnem 2005, se řídí dosavadními právními předpisy a činí tedy ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Česká národní banka není oprávněna vykládat nařízení vlády nicméně v souvislosti s ním dostává od veřejnosti řadu dotazů týkajících se výpočtu úroků z prodlení. Pro výpočet výše úroků z prodlení poskytuje ČNB následující informaci: S metodickými dotazy je možno se obrátit například na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z prodlení ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády je 2T repo sazba, která je hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou ČNB. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve Věstníku ČNB.

Repo sazba zvýšená o sedm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 7 p.b. (např. je-li 2T repo sazba 3,75 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 10,75 %).

Hodnoty repo sazby naleznete v Historii 2T REPO sazby.

Hodnoty diskontní sazby potřebné pro výpočet úroků z prodlení před 28. dubnem 2005 naleznete v Historii diskontní sazby.

Zdroj: Česká národní banka