A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

FRANCHISING

je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (viz. Evropský kodex etiky franchisingu).

Základní pojmy a výslovnost

 • FRANCHISA - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet
 • FRANCHISOR - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy
 • FRANCHISANT - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy
 • FRANCHISOVÁ SMLOUVA - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem
 • FRANCHISOVÝ BALÍK - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu
 • FRANCHISOVÉ POPLATKY - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby
 • franchisová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály
 • MASTER - FRANCHISING - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku
 • MASTER - FRANCHISA - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)
 • MASTER - FRANCHISOR - vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí
 • MASTER - FRANCHISANT - tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem
 • MASTER- FRANCHISOVÁ SMLOUVA - (master - hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty