A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Akreditiv

Akreditiv (anglicky Letter of Credit) je dokument, který se používá jako forma platby. Často se používá i termín dokumentární akreditiv.

Akreditiv je vlastně příkaz bance, aby po splnění určitých podmínek (např. předložení určitých dokladů, předání věci, apod.) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala směnku.

Podle konkrétních potřeb transakcí je možné získat různé druhy akreditivů:

 • importní, exportní (odběratelský, dodavatelský)
 • odvolatelný, neodvolatelný
 • avizovaný, potvrzený
 • převoditelný, revolvingový, standby akreditiv

Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který se hojně využívá v mezinárodním i tuzemském obchodě. Kupujícímu zajišťuje, že výplata určité částky nebude provedena, dokud prodávající nesplní podmínky stanovené kupujícím. Pro prodávajícího představuje jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu za zboží zaplaceno.

Hlavní výhody dokumentárního akreditivu:

pro příkazce akreditivu (kupujícího):

 • jistota, že zboží bylo odesláno ještě před zaplacením
 • možnost omezit obchodní riziko na minimum nastavením akreditivních podmínek a získat výhodnější cenové podmínky díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění obchodnímu partnerovi
 • motivování prodávajícího k uskutečnění dodávky v předepsanou dobu a v souladu s podmínkami akreditivu

pro příjemce akreditivu (prodávajícího):

 • jistota zaplacení za dodávku zboží nebo služeb při splnění akreditivních podmínek
 • vědomí, že výplata dohodnuté částky je vázána na splnění předem známých podmínek – obchod lze realizovat bez obav, že kupující nepřevezme objednané zboží
 • zlepšení likvidity – prodávající může získat peněžní prostředky okamžitě, pokud svoji pohledávku odprodá bance (u obchodů s odloženou splatností)
 • možnost ručit kvalitním akreditivem vlastním dodavatelům