A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Sekundární trh

Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry.

Sekuritizace

Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování významu financování prostřednictvím tradičních úvěrových smluv. V zásadě jde o transformaci pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník pohledávek) potřebn

Sharpe Ratio

Pro vyjádření vztahu mezi rizikem a výnosem fondu se používá Sharpe Ratio. Stanoví se tak, že se z ročního průměrného výnosu odečte bezrizikový výnos a výsledek se vydělí průměrnou roční volatilitou. čím vyšší je Sharpe Ratio, tím lépe se fond vyvíjel s ohledem na rizikovost svého portfolia.

Směnka cizí/ Směnka vlastní

cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Další používaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.

Spekulace na pokles

Investor vydělává na poklesu kurzu cenného papíru (vstupuje do krátké pozice). Princip Short Sale obchodování je založen na okamžitém prodeji půjčených cenných papírů (půjčku poskytuje zpravidla depozitář nebo licencovaný obchodník). Po poklesu kurzu daného titulu je na burze dokoupen stejný počet akcií (za nižší cenu), který je následně vrácen věřiteli.

Investor vydělává na rozdíl

Splátkový kalendář

přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule;

Splatnost

datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date;

Split

Split je odborný výraz z obchodování s cennými papíry a znamená dělení. U cenných papírů, které mají nominální hodnotu (akcie) se split dosáhne dělením nominální hodnoty, např. z jedné akcie o nominální hodnotě 1000 bude 10 akcií o nominální hodnotě 100.

U cenných papírů, které nemají nominální hodnotu (podílový fond), se split obvykle dosáhne dělením nejmenší hodnoty, např. z jednoho po

Spotová operace

Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční zpravidla do dvou pracovních dní Též nazýváno "promptní operace"

Squeeze-out

Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu; podmínkou takového postupu je poskytnutí přiměřeného protiplnění za tyto akcie.

Stagflace

Slovo staflace vzniklo spojením výrazů stagnace a inflace, tedy dvou jevů, které samy o sobě nevyvolávají zrovna příjemné asociace. Když se růst ekonomiky výrazně zpomalí a zároveň začne rychle stoupat nezaměstnanost i ceny, je to opravdu nepříjemná situace pro kteroukoliv ekonomiku.

Například růst cen ropy a dalších energetických surovin v roce 1973, v době tzv. ropné krize,  posla

Strukturální fondy

Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze se SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. Existují dva strukturální fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).

Střední hodnota doby do splatnosti

Střední hodnota zbytkové doby do splatnosti portfolia se určí jako střední hodnota dob do splatnosti jednotlivých titulů v portfoliu fondu od okamžiku výpočtu do okamžiku splatnosti.

Subjekty kolektivního investování

Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti jesağlık hukuku kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být zřizovány na základě zákona buď podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo

Svolení k inkasu

souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit;

Swapová operace

Prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz Kombinace spotové a forwardové operace používáná k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.

SWIFT

celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech
Další používaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication